มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         เมื่อวันจันทร์ที่  21  พฤษภาคม 2561  คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี

Read more

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more

ภาพบรรยากาศเครือข่าย 3U ไปศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มศว. มจพ. และมทร.ธัญบุรี) ศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance(AUNQA)  ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ภาพบรรยากาศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,รศ.กฤษฎา ประสานวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556                          ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วันศุกร์ที่

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com