ตุลาคม 2558

มีนาคม 14, 2016

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Ver.3 (October 2015)

FollowShare
ตุลาคม 30, 2015

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

            เมื่อวันที่ 26 […]
ตุลาคม 21, 2015

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(Knowledge management) : การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “KM-RMUTT ครั้งที่ 1”

          วันพุธที่ 21 ตุล […]
ตุลาคม 9, 2015

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557

          สำนักประกันคุณภา […]
สิงหาคม 10, 2015

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน(หน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2557

FollowShare