พฤษภาคม 2559

พฤษภาคม 27, 2016

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]
พฤษภาคม 25, 2016

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559

          ระหว่างวันที่ 23 […]
พฤษภาคม 20, 2016

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]
พฤษภาคม 11, 2016

สกอ.ประชุมฯเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

          เมื่อวันพุธที่ 1 […]