โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม 2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  รุ่นที่ 2 (ระดับปริญญาตรี) ให้กับคณะ/วิทยาลัย  ครั้งนี้มีคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ณ

Read more

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559

          ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมซันธารา

Read more

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม 2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  รุ่นที่ 1 (ระดับปริญญาตรี) ให้กับคณะ/วิทยาลัย  ครั้งนี้มีคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง

Read more

สกอ.ประชุมฯเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

          เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และ นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ณ โรงแรมมณเฑียร

Read more

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558

             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ  และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์)  รายสามเดือน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ไตรมาศที่ 1 ประจำเดือน

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com