โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน วันที่ 24 มิถุนายน 2559

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read more

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

       ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

Read more

โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)

            เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)  ระยะที่ 1

Read more

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5

     เมื่อวันอังคารที่  14  มิถุนายน  2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5 ให้กับคณะ/วิทยาลัย       ครั้งนี้มีคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read more

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6

         เมื่อวันอังคารที่  7  มิถุนายน  2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6 ระดับคณะ/วิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4

       เมื่อวันพุธที่  1  มิถุนายน  2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 (ระดับบัณฑิตศึกษา) ให้กับคณะ/วิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  13

Read more

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3

        เมื่อวันอังคารที่  31  พฤษภาคม 2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 (ระดับปริญญาตรี) ให้กับคณะ/วิทยาลัย  ครั้งนี้มีคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com