โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2

      ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 3 เมษายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก

Read more

โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

           วันศุกร์ที่  10  มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

Read more

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1

        ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1 โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะด้านการจัดการหลักสูตรแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละระดับคุณภาพ

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

    วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร. ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี

Read more

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1

      วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยมุ่งเน้นแนวทางและกระบวนการแสวงหาความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธวัช หมัดเต๊ะ ที่ปรึกษาวิทยากรด้านการจัดการความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยแปลง(วิทยากรอิสระ) เป็นวิทยากรในการอบรม ณ

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com