การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

Read more

รายงานผลโครงการสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)”

Read more

ภาพบรรยากาศเครือข่าย 3U ไปศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มศว. มจพ. และมทร.ธัญบุรี) ศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance(AUNQA)  ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.)

บรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.) 25-26 มีนาคม 2556 ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา

Read more

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับความรับผิดชอบต่อสังคม RMUTT USR

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีกับความรับผิดชอบ RMUTT USR (University Social Responsibility) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-5493502,3503,3505,3506,3508       

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com