เครือข่ายQA

ตุลาคม 24, 2013

การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

FollowShare
สิงหาคม 30, 2013

รายงานผลโครงการสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย

FollowShare
สิงหาคม 25, 2013

รูปแบบตัวอย่าง มคอ.7

FollowShare
สิงหาคม 25, 2013

ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

FollowShare
สิงหาคม 14, 2013

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)”

FollowShare
กรกฎาคม 24, 2013

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการ […]
กรกฎาคม 11, 2013

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556

 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพกา […]
มีนาคม 26, 2013

กำหนดการ Pre-Audit ปีการศึกษา 2555

FollowShare
มีนาคม 25, 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.)

บรรยากาศการสัมมนาเครือข่าย […]