sriwarin lerdwilai

กรกฎาคม 24, 2015

ตารางกำหนดการ Site-visit ประจำปีการศึกษา 2557

FollowShare
กรกฎาคม 6, 2015

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

FollowShare
กรกฎาคม 1, 2015

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงาน […]
กรกฎาคม 1, 2015

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

FollowShare
มิถุนายน 29, 2015

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 (27-28 มิถุนายน 2558) ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

FollowShare
มิถุนายน 18, 2015

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย

FollowShare
มิถุนายน 8, 2015

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 (6-7 มิถุนายน 2558)

  FollowShare
เมษายน 27, 2015

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 12/3/58)

FollowShare
มีนาคม 19, 2015

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗

FollowShare