sriwarin lerdwilai

พฤศจิกายน 1, 2014

โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร)

FollowShare
ตุลาคม 16, 2014

การประชุมวิเคราะห์ผลการปตรวจระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

FollowShare
ตุลาคม 15, 2014

กำหนดการ “โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร)

FollowShare
ตุลาคม 8, 2014

โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การปรเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

  FollowShare
กันยายน 6, 2014

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

FollowShare
กันยายน 2, 2014

“โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1” วันที่ 2 กันยายน 2557

  FollowShare
สิงหาคม 8, 2014

การตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare
สิงหาคม 4, 2014

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

  FollowShare
สิงหาคม 3, 2014

รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare