Mookkarin

มิถุนายน 7, 2019

โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 256 […]
พฤษภาคม 26, 2019

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤษภาคม 23, 2019

การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำน […]
พฤษภาคม 22, 2019

ประชุมกำกับ ติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤษภาคม 2, 2019

การประกวดการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนั […]
เมษายน 22, 2019

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนั […]