ประชุม

ธันวาคม 21, 2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564

ผศ.ดร.สุมลมาลย์ เนียมลาง ร […]
ธันวาคม 16, 2021

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 16, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของกองนโยบายแผน

ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึก […]
ธันวาคม 16, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ของกองพัฒนานักศึกษา

ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึก […]
พฤศจิกายน 23, 2021

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รองอธิการบดี (รองศาสตราจาร […]
พฤศจิกายน 11, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
สิงหาคม 28, 2021

ประชุมชี้แจงเพื่อกำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิก […]
มีนาคม 22, 2021

การประชุมชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานสนับสนุน คณะ/วิทยาลัย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]