ภาพกิจกรรม

กันยายน 28, 2015

การประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

                วันจั […]
กันยายน 18, 2015

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (17 สิงหาคม -11 กันยายน 2558)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
สิงหาคม 5, 2015

การ Site Visit ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       เมื่อวันจันทร์ที่   […]
กรกฎาคม 30, 2015

การ Site Visit ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

         เมื่อวันพุธที่  2 […]
กรกฎาคม 28, 2015

การ Site Visit ของคณะบริหารธุรกิจ

            ในวันอังค […]
กรกฎาคม 27, 2015

การ Site Visit ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

          ในวันจันทร์ที่ 2 […]
กรกฎาคม 6, 2015

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

มิถุนายน 29, 2015

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 (27-28 มิถุนายน 2558) ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

มิถุนายน 18, 2015

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย