โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

      เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และคณะ บรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” พร้อมทั้งนำฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และหาปัจจัยเสี่ยงให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย  ณ ห้องประชุม

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่องค์กรและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละองค์ประกอบ  แบ่งเป็น  2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่

Read more

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานในการเปิดประชุม และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปศาสตร์

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com