sriwarin lerdwilai

กุมภาพันธ์ 26, 2018

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

                  มหาวิทยา […]
กุมภาพันธ์ 14, 2018

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

            เมื่อวันอังคาร […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่ […]
มกราคม 22, 2018

โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

       สำนักประกันคุณภาพกา […]
ธันวาคม 14, 2017

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 1

       จากมติสภามหาวิทยาลั […]