Mookkarin

ธันวาคม 13, 2019

การประชุมติดตามความคืบหน้าการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7 ของคณะนำร่องโครงการ EdPEx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ […]
ธันวาคม 4, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับการสรรหา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤศจิกายน 19, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาไ […]
ตุลาคม 3, 2019

การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ […]
กันยายน 5, 2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (4 กันยายน 2562)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กรกฎาคม 15, 2019

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการบริหารความเสี่ยง […]
กรกฎาคม 9, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ 4

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]