Mookkarin

ธันวาคม 17, 2018

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นัก […]
ธันวาคม 14, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์)

เมื่อวันที่ 13 – 14 […]
มีนาคม 19, 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม คำอธิบายเกณฑ์การประเมินในคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

FollowShare