กรกฎาคม 2559

July 29, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม

   วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม นำโดย รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ FollowShare
July 29, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม

       วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการ และอาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]
July 29, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

     วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ และผศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ […]
July 28, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม

         วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม นำโดย รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย […]
July 28, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา(ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา(ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธาน อาาจารย์สุวดี อิสรายุวพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ   FollowShare
July 28, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

            วันพฤหั สบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ผศ.อังคณา ธนกัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
July 27, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม

      วันพุุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม นำโดย รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธาน อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ […]
July 27, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

       วันพุุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาตรี)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.สมศักดิ์ วงประดับไชย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.อังคณา ธนกัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และ ดร.รินรดี ปาปะใน […]
July 26, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการและเลขานุการ […]