ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่องค์กรและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละองค์ประกอบ  แบ่งเป็น  2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่

Read more

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่  29  กุมภาพันธ์ 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1 ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 77 คน  โดย คุณจำนงค์  บุญมา

Read more

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

        ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์  2559   สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบัณฑิตศึกษา กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองคลัง

Read more

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของกลุ่ม มทร. ในประเทศไทย ปี 2559 (TOP UNIVERSITIES IN THAILAND 2016)

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของกลุ่ม มทร. ในประเทศไทย ปี 2559  TOP UNIVERSITIES IN THAILAND 2016   โดยเว็บไซต์ www.4icu.org หรือ 4 International Colleges & Universities ( 4icu.org )

Read more

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2)

          ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com