ปีการศึกษา 2559

สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

       วันอังคารที่  2  สิ […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันอังคารที่  2  สิง […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

          วันจันทร์ที่ 1 ส […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

    วันจันทร์ที่  1  สิงหา […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ

      วันจันทร์ที่ 1 สิงหา […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

    วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

     วันจันทร์ที่ 1 สิงหาค […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

     วันจันทร์ที่  1  สิงห […]
สิงหาคม 1, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       วันจันทร์ 1 สิงหาคม […]