ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการนำกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรที่ดำเนินการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through

Read more

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

         วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  รองอธิการบดี  และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

Read more

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย

           วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge management) ระยะที่ 3 : การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้  

Read more

โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

         วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการจัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online ที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE-QA Online) และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน การศึกษาของคณะกรรมการ ณ ห้อง 806

Read more

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560

Read more

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้

               วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 การติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร

Read more

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 4 การอบรมผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน)

              ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 4 การอบรมผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินฯ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในงาน การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

        วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “งานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน” ในงาน การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com