รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 6.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 7.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 2.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 3.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน 6.บัณชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 7.เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 9.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

Read more

การ Site Visit ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

         เมื่อวันพุธที่  29  กรกฎาคม 2558  ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าตรวจเอกสารและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 28 หลักสูตร ได้แก่

Read more

การ Site Visit ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

          ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยไพบูลย์ แย้มเผื่อน ให้เกียรติเป็นประธานในการ Site Visit  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับหลักสูตร) ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com