การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสถาปัตยกรรม (ปริญญาตรี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรม (ปริญญาตรี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดรุณี มงคลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (ปริญญาตรี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมภายใน (ปริญญาตรี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.จันทนี เพชรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

       วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดย รศ.พิมพ์อำไพ เวนเซล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.อัญชลี

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

                         วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

        วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

    วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรชีววิทยา (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ชีววิทยา (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com