การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2559 นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

       วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุนในส่วนที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองคลัง กองบริงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์กิตติ  จุ้ยกำจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นกรรมการ

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วิริยา  ลุ้งใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ดร.มนทิพย์  ล้อสุริยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.นิตยา

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประมง (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันจัทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ประมง (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.มณฑล  อนงค์พรยศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปศาสตร์

     วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

   วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการ และผศ.ดร.นิตยา

Read more

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสุขภาพความงามและสปา (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

    วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สุขภาพความงามและสปา (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดย รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com