sriwarin lerdwilai

เมษายน 25, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 4

       เมื่อวันอังคาร  ที่ […]
เมษายน 24, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 3

           วันจันทร์ที่  2 […]
เมษายน 5, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 2

          วันพุธที่  4 เมษ […]
เมษายน 3, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1

         วันจันทร์ที่  2 เ […]
มีนาคม 28, 2018

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) รุ่นที่ 3

             เมื่อวันอังคา […]
มีนาคม 27, 2018

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

       วันจันทร์ที่  26 มี […]
กุมภาพันธ์ 28, 2018

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

      เมื่อวันอังคารที่  2 […]