sriwarin lerdwilai

เมษายน 1, 2016

โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

      เมื่อวันอังคารที่ 29 […]
มีนาคม 28, 2016

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       ระหว่างวันที่ 24 &# […]
มีนาคม 14, 2016

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Ver.3 (October 2015)

FollowShare
มีนาคม 14, 2016

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

FollowShare
มีนาคม 9, 2016

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            รองศาสตราจารย์ […]
มีนาคม 8, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 […]
มีนาคม 2, 2016

แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุง 29 กุมภาพันธ์ 2559)

FollowShare
มีนาคม 1, 2016

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่ […]
กุมภาพันธ์ 19, 2016

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559

FollowShare