sriwarin lerdwilai

ตุลาคม 9, 2015

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557

          สำนักประกันคุณภา […]
ตุลาคม 5, 2015

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากสกอ.

FollowShare
กันยายน 28, 2015

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

          วันพฤหัสบดี ที่ […]
กันยายน 28, 2015

การประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

                วันจั […]
กันยายน 20, 2015

การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ระดับหลักสูตร) ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

FollowShare
กันยายน 18, 2015

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (17 สิงหาคม -11 กันยายน 2558)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กันยายน 1, 2015

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง พฤษภาคม 2558)

FollowShare
สิงหาคม 10, 2015

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน(หน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2557

FollowShare
สิงหาคม 5, 2015

แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินระดับหลักสูตร 2557 (มคอ. 7) สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

FollowShare