การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560

        ระหว่างวันที่  22-26  ธันวาคม  2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน  โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ จำนวน  4  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ 

Read more

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 2

            สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

Read more

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 1

       จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายให้คณะที่มีผลการประเมินดีเด่น มีระบบการดำเนินงานภายในคณะที่ดีขึ้นโดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ เช่น EdPEx AUN-QA  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  รุ่นที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการนำกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรที่ดำเนินการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through

Read more

การประชุมชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200

         เมื่อวันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ  EdPEx200  พ.ศ.2560  เพื่อให้คณะที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อม  และจัดเตรียมเอกสารการสมัครได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ

Read more

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com