สิงหาคม 2559

สิงหาคม 4, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     วันพฤหัสบดีที่  4  สิ […]
สิงหาคม 4, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาค […]
สิงหาคม 3, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

       วันพุธที่ 3 สิงหาคม […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2 […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       วันอังคารที่ 2 สิงห […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันอังคารที่  2  สิง […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

     วันอังคารที่  2  สิงห […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

       วันอังคารที่  2  สิ […]
สิงหาคม 2, 2016

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันอังคารที่  2  สิง […]