ภาพกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2, 2016

การประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน

              ในระหว่างวัน […]
มกราคม 26, 2016

การประชุมหารือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1

              เมื่อวันที่ […]
ธันวาคม 8, 2015

การประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 […]
พฤศจิกายน 23, 2015

โครงการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE QA Online

          เมื่อวันอาท […]
พฤศจิกายน 16, 2015

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

                      […]
ตุลาคม 30, 2015

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

            เมื่อวันที่ 26 […]
ตุลาคม 21, 2015

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(Knowledge management) : การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “KM-RMUTT ครั้งที่ 1”

          วันพุธที่ 21 ตุล […]
ตุลาคม 9, 2015

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557

          สำนักประกันคุณภา […]
กันยายน 28, 2015

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

          วันพฤหัสบดี ที่ […]