Mookkarin

มีนาคม 10, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 28, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 27, 2020

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิช […]
กุมภาพันธ์ 21, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 1 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 18, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 29, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 […]
มกราคม 23, 2020

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 17, 2020

เอกสารอบรมโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 – 23 มกราคม 2563

FollowShare