พ.ศ.2559

มีนาคม 8, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 […]
กุมภาพันธ์ 17, 2016

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

        ในวันอังคารที่ 16 […]
กุมภาพันธ์ 15, 2016

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของกลุ่ม มทร. ในประเทศไทย ปี 2559 (TOP UNIVERSITIES IN THAILAND 2016)

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาว […]
กุมภาพันธ์ 8, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2)

          ในระหว่างวันที่ […]
กุมภาพันธ์ 2, 2016

การประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน

              ในระหว่างวัน […]